(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลขนาด ไม่น้อยกว่า 300 mA ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2565)

ebpp97-66

 

ดาวน์โหลด

Loading