ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 เครื่อง ของ/สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.17/2566

ตารางราคากลาง-เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิต่ำ-สัตว์ทดลอง-530,000

ดาวน์โหลด

Loading