ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนับจำนวนเซลล์อัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.15/2566

ตารางราคากลาง-เครื่องนับเซลล์อัตโนมัติ-สัตว์ทดลอง-749,000

ดาวน์โหลด

Loading