(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒๘ เครื่อง ของกองบริการการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

TOR66-โปรเจคเตอร์-กบศ-837,200

ดาวน์โหลด

Loading