ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้างประกวดราคาซื้อชุดถ่ายภาพพร้อมซอฟต์แวร์วิเคราะห์สำหรับงาน Comet assay จำนวน 1 ชุด ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.16/2566

ตารางราคากลาง-ชุดถ่ายภาพพร้อมซอฟต์แวร์วิเคราะห์สำหรับงาน Comet assay-สัตว์ทดลอง-2,000,000

ดาวน์โหลด

Loading