ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มและวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมแบบดิจิตอลพีซีอาร์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cebp55-2566

ดาวน์โหลด

Loading