ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิต่ำและระบบสังเคราะห์แสง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๒ เครื่อง ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) เอกสารเลขที่ งปม.๑๑๖/๒๕๖๖

ตารางราคากลาง-เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิต่ำ-ภาควิชาชีวะ-1,100,000-ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

Loading