ประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมในการเจริญเติบโต ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓ เครื่อง ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) เอกสารเลขที่ งปม.๑๑๗/๒๕๖๖

ebp117-2566

ดาวน์โหลด

Loading