ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมในการเจริญเติบโต ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓ เครื่อง ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) เอกสารเลขที่ งปม.๑๑๗/๒๕๖๖

ตารางราคากลาง--ตู้ควบคุมสิ่งแวดล้อมในการเจริญเติบโต-ภาคชีวะ-2,550,000-ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

Loading