ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูง แบบที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓ เครื่อง ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) (ครั้งที่ ๓) เอกสารเลขที่ งปม.๑๑๘/๒๕๖๖

ตารางราคากลาง-เตาเผาอุณหภูมิ แบบที่ 2-ภาคฟิสิกส์-909,500 -ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

 8 total views,  1 views today