ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Glucosamine 750 mg + Chondroitin 600 mg power จำนวน 218,700 ซอง ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.32/2566 (เลขที่โครงการ 66027180597)

ebrd32-66-1

 

ดาวน์โหลด

 8 total views,  1 views today