ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้างประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจและประเมินคุณภาพน้ำแบบ Real time ฯ จำนวน 1 ชุด ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) เอกสารเลขที่ งปม.148/2566

ตารางราคากลาง-ตรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ Real time-เกษตร-522,000 -ครั้งที่ 2-

ดาวน์โหลด

 6 total views,  2 views today