(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายหลัก ตําบลท่าโพธิ์ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จํานวน ๑ ระบบ ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

tor66-ระบบเครือข่าย-ว.พลังงาน

ดาวน์โหลด

Loading