จ้างทำระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา AACSB จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 66059501383

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

จ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 12 เดือน ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 66069124054

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์สำหรับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66037375928

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำหรับการผลิตสื่อและการออกแบบ จำนวน 1 ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097314669

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อโปรแกรมออฟฟิศและการประมวลผลแบบคลาวด์ จำนวน 1 ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเลขที่ 65037499031

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

จ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยนเรศวร วงจรที่ ๒ จำนวน ๑ วงจร ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 65047206166

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์ชุดโปรแกรมของมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ รายการ ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 65047418270

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อโครงข่ายสัญญาณระบบสื่อสารและเทคโนโลยี จำนวน 4 รายการ ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 65017326092)

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Hyper Converged สำหรับระบบ Virtualization จำนวน ๑ เครื่อง ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65027002816

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 64097419523)

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading