ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Hyper Converged สำหรับระบบ Virtualization จำนวน ๑ เครื่อง ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65027002816

RD.87

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading