ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 42 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65117177770

  ดาวน์โหลดเอกสาร  11 tot Read more

 11 total views

ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติพร้อมชุดควบคุมความชื้นภายในตู้ จำนวน 2 ตู้ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65127267389

  ดาวน์โหลดเอกสาร  5 tota Read more

 5 total views

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 ชุด ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65117125552

  ดาวน์โหลดเอกสาร  6 tota Read more

 6 total views,  1 views today

ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบใช้สารละลาย ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65127138136

  ดาวน์โหลดเอกสาร  29 tot Read more

 29 total views,  1 views today

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65117346839

  ดาวน์โหลอดเอกสาร  16 to Read more

 16 total views

ซื้อหลอดเอกซเรย์ (X-ray Tube) สำหรับเครื่องเอกซเรย์รังสีร่วมรักษา จำนวน 1 หลอด ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65127200343

  ดาวน์โหลดเอกสาร  7 tota Read more

 7 total views

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องขึ้นรูปแบบจำลองสามมิติสำหรับงานทันตกรรม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65127521266

  ดาวน์โหลดเอกสาร  28 tot Read more

 28 total views

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65117520425

  ดาวน์โหลดเอกสาร  35 tot Read more

 35 total views,  1 views today

ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียง (ห้องการเรียนการสอนระบบไฮบริท) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบของคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097591627

  ดาวน์โหลดเอกสาร  24 tot Read more

 24 total views

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 ชุด ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65117125238

  ดาวน์โหลดเอกสาร  34 tot Read more

 34 total views,  1 views today