ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน 65 เครื่อง ของสำนักหอสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.23/2567 (เลขที่โครงการ 66119369587)

  ดาวน์โหลด

Loading

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน 65 เครื่อง ของสำนักหอสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.23/2567 (เลขที่โครงการ 66119369587)

  ดาวน์โหลด

Loading

(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน 65 เครื่อง ของสำนักหอสมุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 18 ธันวาคม 2566)

  ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่ออายุสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ฐานข้อมูล Scopus จำนวน 1 รายการ ของสำนักหอสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อบอกรับฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 16 รายการ ของสำนักหอสมุด โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล Access Medicine จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต่ออายุสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล Business Source Ultimate จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคากันซึมหอสมุดอาคารแสงเทียน จำนวน 1 งาน ของสำนักหอสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Loading