ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีอาคารคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง ของคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Loading

(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกั้นนก อาคารอเนกประสงค์ ของโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เอกสารเลขที่ รด.26/2566)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบต่อเติมอาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) ของกองอาคารสถานที่ โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

Loading

(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารเลขที่ รด.94/2566)

ดาวน์โหลด

Loading

(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เอกสารเลขที่ รด.57/2566)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง และครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Loading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

Loading