ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องขึ้นรูปตัวอย่างสำหรับทดสอบของงานด้านพอลิเมอร์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cebp47-2566

ดาวน์โหลด

Loading