ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 88 เครื่อง ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66059096008

  ดาวโหลดเอกสาร  

Loading

ซื้อระบบภาพและเสียงห้องปฏิบัติการทางการเงินพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 66049312476

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65127416559

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 27 เครื่อง ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65077243446

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการเลขที่ 65087042503

  ดาวโหลดเอกสาร

Loading

ซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 85 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65047220084

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางการเงิน จำนวน 1 งาน ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037057419

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารที่จอดรถ กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 1 งาน ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65017020429

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 65017049396

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ซื้อระบบภาพและเสียง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ64117376345)

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading