ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65117314574

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมระบบปิดแผ่นสไลด์อัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097479477

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลองสมรรถนะสูง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097656306

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารเรืองแสงชนิดอัตโนมัติ แบบที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097655419

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณระบบนาโนเพลท แบบที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097655732

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบระเหิดพร้อมอุปกรณ์เตรียมตัวอย่างชนิดลูกกลิ้ง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097559294

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องศึกษาการทำงานของระบบหัวใจในสัตว์ทดลอง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65097524183

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีกันเชื้อราคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 งาน ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65067478090

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ชนิด 2 ตา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 106 กล้อง ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 65017398048)

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส แบบที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 ตู้ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 65017397737)

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading