ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64127259801

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวสำหรับสัตว์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037134631

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 17 ชุด ของคณะสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65057287230

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อชุดอ่างล้างมือพร้อมระบบฆ่าเชื้อ จำนวน ๒ ชุด ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037143008

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์อักษรบนตลับชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037234712

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 ของกองอาคารสถานที่ โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 64127242646

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนทักษะอัลตร้าซาวด์เสมือนจริง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64117319047

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 2 รายการ ของห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 65047068482)

  อาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิคในเลือดแบบอัตโนมัติชนิดแห้ง จำนวน ๑ เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037151508

  ดาวน์โหลอดเอกสาร

Loading

ซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 95 รายการ ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 65037466051

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading