ประกวดราคาจ้างทำเก้าอี้ทำงาน แบบที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 150 ตัว ของคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 65027292812)

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด ของกองกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65017427637

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒๕ รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65017159920

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ซื้อตู้เตรียมตัวอย่างปลอดเชื้อ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ 65027202268)

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ซื้อเวชภัณฑ์ยา Epoetin beta 5,000 IU injection จำนวน 280 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65017305423

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อโครงข่ายสัญญาณระบบสื่อสารและเทคโนโลยี จำนวน 4 รายการ ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 65017326092)

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Hyper Converged สำหรับระบบ Virtualization จำนวน ๑ เครื่อง ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65027002816

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารที่จอดรถ กลุ่มอาคารอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 1 งาน ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65017020429

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ หมวด (๒๕๒ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64127174105

  ดาวน์โฆลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกั้นห้องฟิตเนสอาคารกีฬาในร่ม จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65027075356

  ดาวน์โหลดเอกสร

Loading