จ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วบริเวณด้านหลังหอพัก มน.นิเวศ 1-4 จำนวน 1 งานของกองอาคารสถานที่ โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 64117344330

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์ชุดโปรแกรมของมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ รายการ ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 65047418270

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน 2 รายการ ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65027444121

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ชนิด 2 ตา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 106 กล้อง ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 65017398048)

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ซื้อซื้ออุปกรณ์ควบคุมการสื่อสารภายในเครื่อง (Acuity Supervisor) จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 65047105105

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ แบบ 2 ประตู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 270 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย (เลขที่โครงการ 65037075587)

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 64117407203

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับสัตว์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 65037104621)

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดระดับความดังเสียงแบบแยกความถี่ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4 เครื่อง ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 64127214458)

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพปริมาณรังสีประจำวัน จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 65037352752

  ดาวน์โหลดเอกสาร

Loading